KansPlus Valkenswaard
Copyright 2017 © All rights reserved
Verslag voorjaarsvergadering 2016
Hier kunt u het verslag van de voorjaarsvergadering 2015 dowloaden.
Verslag voorjaarsvergadering 2016

Dommelbridge drive
Bridgeclub Dommelbridge is 30 jaar geleden opgericht.
Ieder jaar organiseert de wedstrijdcommissie een bridgedrive waaraan zo'n 60 bridgers deelnemen. Al vele jaren wordt de opbrengst van deze drive geschonken aan KansPlus voor de activiteiten die wij voor onze doelgroep organiseren.
Ook op zaterdag 28 oktober 2017 mocht onze secretaris Jan Tillemans weer een zeer goed gevulde enveloppe in ontvangst nemen. Dit is echt een fantastisch initiatief !!!
Als dank voor de schenking verloot Jan ieder jaar onder de bridgers een of meerdere prijzen.
Deze prijzen zijn afkomstig van de diverse dagbestedingscentra.

Commissieleden en meedenkers gevraagd
Het bestuur kan niet alles alleen; daarom kan het voor een aantal zaken de hulp van leden heel goed gebruiken. Daarbij denken we aan de organisatie van activiteiten als de jaarlijkse familiedag, de redactie van deze nieuwsbrief, het verder opzetten van een PR- beleid en het meedenken en meewerken bij het werven van fondsen.
Het kost u op jaarbasis hooguit een paar avonden. Mogen wij een beroep op u doen ? Als u belangstelling hebt voor een van de hierboven vermelde zaken, wilt u zich dan melden bij Jan Tillemans of Ted van den Bosch ?

Vrijwilligersbeleid
Het bestuur wil in overleg met de besturen / coördinatoren van de clubs het vrijwilligersbeleid vaststellen.
Een van de onderdelen daaruit is de vraag of we voor nieuwe vrijwilligers een verklaring omtrent het gedrag, ( de zgn. V.O.G.) willen hebben. In toenemende mate wordt namelijk (ook door subsidiegevers) op besturen een beroep gedaan om een dergelijke verklaring te eisen. Zeker bij een kwetsbare doelgroep als onze kinderen, is dat begrijpelijk. Bij andere organisaties in de regio is in de afgelopen periode gebleken, dat er misbruik plaatsvond of dat iemand geen verklaring kreeg of zich snel terugtrok als kandidaat, toen er om een verklaring werd gevraagd.
We hebben hierover nog geen definitief standpunt ingenomen, maar we vinden het vanuit onze verantwoordelijkheid voor de deelnemers aan de clubs van groot belang zo zorgvuldig mogelijk te zijn.
Nieuws
Afscheid  Loet Tielens als bestuurslid
Na ruim 28 jaar in het bestuur te hebben gezeten heeft
Loet Tielens aangegeven het nu wat rustiger aan te willen
gaan doen. Hij heeft dan ook besloten terug te treden uit
het bestuur.  Wij respecteren zijn besluit en  zijn Loet
bijzonder erkentelijk voor zijn langjarige en bijzondere inzet,
met name als vertegenwoordiger vanuit de regio Bergeijk
en contactpersoon voor de Knots. In de bestuursvergaderingen
had hij zijn eigen specifieke en gewaardeerde inbreng.  In kleiner verband stond het bestuur samen met Loet stil bij zijn afscheid. Hij ontving de gouden Kansplus speld met oorkonde uit handen van de voorzitter.